Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego www.jezosklep.pl

 

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.jezosklep.pl;
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jezosklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.jezosklep.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 §2

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.jezosklep.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy JeżoSklep, działający pod adresem www.jezosklep.pl, prowadzony jest przez Projektowanie Łukasz Trocki, NIP 8733168610, REGON 122656022 z danymi kontaktowymi e-mail: kontakt@jezosklep.pl
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z obsługą Javascript i Cookies.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa www.jezosklep.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.jezosklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 §3

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe Użytkownika uzyskujemy w wyniku składania zamówienia przez Klienta na stronie internetowej www.jezosklep.pl
 2. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest Projektowanie Łukasz Trocki.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.

 

 §4

Oferowany towar i cena

 1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub mailowo.
 2. Wszelkie informacje dotyczące Towarów oferowanych przez Sklep za pośrednictwem www.jezosklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez Sklep Internetowy.
 3. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym nie obejmują kosztów wysyłki.
 5. Część Towaru oferowanego przez Sklep Internetowy za pośrednictwem www.jezosklep.pl jest dostępna wyłącznie na indywidualne zamówienie Klienta. Informacja o dostępności na zamówienie jest zawarta w opisie Towaru. Termin wykonania Towaru jest ustalany indywidualnie z Klientem.

 

 §5

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

www.jezosklep.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez www.jezosklep.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.jezosklep.pl.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody www.jezosklep.pl

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla www.jezosklep.pl,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 §6

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.jezosklep.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.jezosklep.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z www.jezosklep.pl.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygującej z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 9. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności Towaru. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 

 §7

Dostawa

 1. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy InPost.
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą:
 • 12 zł za dostawę do paczkomatu InPost
 • 18 zł za dostawę do paczkomatu Inpost w ramach usługi Inpost Weekend
 • 16 zł w przypadku wysyłki kurierskiej
 • 7,50 zł w przypadku usługi InPost Podaj Dalej
 1. Odbiór zamówień w ramach usługi InPost Podaj Dalej jest realizowany w paczkomacie WAW299M.
 2. Termin realizacji dostawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu wysłania przesyłki.
 3. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą być realizowane po uprzedniej indywidualnej wycenie kosztów dostawy.

 

 §8

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
 2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
 • przelew
 • płatność w systemie płatności internetowych
 • karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A

 

 

§9

Warunki zwrotu i odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego Towaru.
 2. Zwrot należy nadać na dane: Projektowanie Łukasz Trocki, ul. Pohulanka 10/14, 03-890 Warszawa.
 3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód sprzedaży oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwracany Towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.
 4. W razie ewentualnego zwrotu należy powiadomić sklep o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres kontakt@jezosklep.pl
 5. Zwrot Towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).
 6. Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego Towaru oraz kosztów dostawy Towaru do Klienta, jeżeli Klient je uiścił. Koszty zwrotu Towaru do Sklepu ponosi Klient.
 7. Towar wykonany na indywidualne zamówienie Klienta nie podlega zwrotowi. Przez indywidualne zamówienie rozumieć należy również personalizację produktu wedle wskazówek Klienta.
 8. Sklep nie wymienia Towaru na inny kolor lub rodzaj. W takim przypadku należy dokonać zwrotu i złożyć nowe zamówienie.
 9. W przypadku nieodebrania przesyłki, Towar wraca do Sklepu. Klient może poprosić o ponowną wysyłkę Towaru lub pisemnie odstąpić od umowy.
 10. Ponowna wysyłka jest możliwa po pokryciu kosztów wysyłki zwrotnej oraz ponownej wysyłki.
 11. W przypadku nieodebrania przesyłki i odstąpienia od umowy, Sklep zwraca Klientowi, w ciągu 14 dni od pisemnego odstąpienia od umowy, wyłącznie kwotę za Towar, pomniejszając ją o koszt wysyłki zwrotnej. Koszt wysyłki do Klienta nie jest zwracany. 

 

 §10

Reklamacje dotyczące towaru

 1. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym mailowo pod adresem: kontakt@jezosklep.pl i opisać niezgodności, ewentualnie załączyć zdjęcia. W razie wątpliwości Sklep może poprosić o odesłanie Towaru do Sklepu.
 2. www.jezosklep.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Klient może zgłosić żądanie naprawy Towaru albo wymiany na nowy, a także obniżenia ceny Towaru lub w przypadku istotnej wady może odstąpić od umowy, co wiąże się ze zwrotem pieniędzy.
 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 §11

Reklamacje z zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. www.jezosklep.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić www.jezosklep.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail: kontakt@jezosklep.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. www.jezosklep.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .

 

 §12

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy www.jezosklep.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy www.jezosklep.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę www.jezosklep.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.jezosklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl